تانکر سمپاش

تانکر سمپاش سوارشونده

تانکر سمپاش سوار شونده در دو مدل 600 لیتری و 800 لیتری تولید شده است.این مخازن به دلیل شرایط ویژه استفاده از آن در سطح زمین های کشاورزی و باغات از رنگ های مقاوم به اشعه آفتاب و همچنین ضخامت بیشتر نسبت به مخازن عادی ذخیره آب برخوردار می باشد. همچون دیگر محصولات ما، با توجه به سازگاری آنها با انواع مواد غذایی برای نگهداری انواع محصولات کشاورزی و دامی قابل استفاده می باشد.

تانکر سمپاش سوار شونده

 

تانکر سمپاش کششی

تانکر سمپاش کششی در دو مدل 1000 لیتری و 2000 لیتری تولید شده است. این مخازن به دلیل شرایط ویژه استفاده از آن در سطح زمین های کشاورزی و باغات از رنگ های مقاوم به اشعه آفتاب و همچنین ضخامت بیشتر نسبت به مخازن عادی ذخیره آب برخوردار می باشد.

تانکر سمپاش کششی